Ni fydd y wefan hon yn weithredol o fis nesaf ymlaen (Mehefin 2020). Fodd bynnag, byddwn yn parhau i helpu cymdeithasau tai Cymru i ddenu’r talent amrywiol maent ei angen ar eu byrddau drwy Swyddi Tai Cymru, peiriant chwilio cyntaf Cymru yn llwyr ar gyfer swyddi tai cymdeithasol. Mae’n rhad ac am ddim i bostio swyddi aelodau bwrdd ac ymddiriedolwyr ar Swyddi Tai Cymru.

Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg
Claire Russell-Griffiths

Mae'n anrhydedd bod yn gadeirydd CCG. Mae CCG yn darparu cartrefi fforddiadwy a safon uchel i'r rhai mewn angen tai - rhywbeth rwy'n falch iawn ohono.

Gweld straeon

Claire Russell-GriffithsCadeirydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Nicola Evans

Dwi'n cael fy synnu drwy amser gan y nifer o bobl nad ydyn nhw wedi ystyried ymuno â bwrdd gan ei fod wedi rhoi profiad dysgu mor gyfoethog i mi a fy helpu i ddatblygu fy ngyrfa.

Gweld straeon

Nicola EvansCadeirydd, Cartrefi Cymoedd Merthyr

Nick Hoskins

Mae bod yn aelod bwrdd yn gweddu orau i bobl, beth bynnag yw eu cefndir, sydd â'r gallu ac yn dymuno sicrhau newid ystyrlon i'r rhai sy'n haeddu gwell.

Gweld straeon

Nick HoskinsAelod Bwrdd, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Ivor Gittens

Mae bod yn aelod bwrdd yn brofiad gwerth chweil a boddhaol iawn, o deimlad o wneud gwahaniaeth i fod â rhan lwyddiannus a phwysig wrth newid safbwynt a gweithrediad y bwrdd yr ydych yn rhan ohono.

Gweld straeon

Ivor GittensCyn Aelod o'r Bwrdd, Tai Wales & West

Cronfa ddata Cymru-gyfan o aelodau byrddau tai

Nod 'Dewch ar y Bwrdd' yw denu ymgeiswyr o safon i leoedd gwag ar gyfer swyddi aelodau bwrdd o fewn y sector tai yng Nghymru.

Cynlluniwyd Dewch ar y Bwrdd i gefnogi cymdeithasau tai i ddenu aelodau bwrdd sydd â'r sgiliau a'r profiad i yrru cyfeiriad strategol eu sefydliad. Mae amrywiaeth aelodau Bwrdd yn hanfodol ar gyfer hyn.

Lleoedd Gwag Diweddaraf

Gweld y cyfan
Carys Edwards

Dwi'n mwynhau bod yn aelod bwrdd oherwydd y ffordd gynhwysol y caiff y busnes ei wneud. Mae fy mhrofiad personol i bob amser yn cael ei werthfawrogi a'i barchu

Carys EdwardsAelod Bwrdd, Grŵp Cynefin

Matthew Dix

Dwi'n credu fod lle diogel a chlyd i fyw ynddo yn hawl dynol sylfaenol. Cymerwch ran yn y sector tai lleol a helpu i adeiladu cymunedau diogel ein dyfodol.

Matthew DixAelod Bwrdd, Cymdeithas Tai Newydd

Jemma Bere

Mae'r hyfforddiant sydd ar gael wedi bod yn werthfawr ac wedi rhoi mwy o hyder i mi mewn meysydd lle'r oeddwn yn teimlo'n brin, ar gyfer fy rôl ar y bwrdd a'r tu allan yn fy ngwaith bob dydd.

Jemma BereTenant Aelod Bwrdd, Tai Wales & West

Karin Alderson

Mae gan aelodau bwrdd rôl hollol hanfodol wrth fod yn gyfaill annibynnol neu 'feirniadol' i'r tîm gweithredol ... Mae'n dda gallu defnyddio eich sgiliau mewn ffordd mor werth chweil i gefnogi eich cymuned leol.

Karin AldersonAelod Bwrdd, Cadwyn

Gweld straeon

Cefnogir gan:

  • Community Housing Cymru
  • tai pawd