Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Gwybodaeth

Straeon

Ivor Gittens

Aelod Bwrdd, Tai Wales & West

Mae bod yn aelod bwrdd yn brofiad gwerth chweil a boddhaol iawn, o deimlad o wneud gwahaniaeth i fod â rhan lwyddiannus a phwysig wrth newid safbwynt a gweithrediad y bwrdd yr ydych yn rhan ohono.

Mae hefyd yr wybodaeth eich bod yn gweithio gydag eraill i sicrhau canlyniad cadarnhaol a hirdymor er budd y rhai a wasanaethwch. Mae'n dod â'r gorau allan ohonoch a hefyd yn eich galluogi i gyfrannu mewn ffordd gymdeithasol ac ymarferol at lwyddiant eich sefydliad. Mae'n rhoi ymdeimlad o fedru edrych yn ôl ar dwf eich sefydliad a meddwl am y canlyniadau y bu gennych ran yn eu cyflawni.

Mae bod yn aelod bwrdd grŵp effeithlon, effeithiol ac egniol o unigolion o'r un anian yn ffordd werth chweil a dymunol iawn o roi'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennych i'w gynnig (eich amser) am ddim, gwneud gwahaniaeth a chyfrannu at eich cyd-ddyn.

Claire Russell Griffiths

Cadeirydd, Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Claire oedd y tenant a'r ddynes gyntaf i gael ei hethol yn gadeirydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG).

Cefais fy magu ym Mhen Llŷn, a bûm yn denant ym Mynytho am saith mlynedd lle rwy'n byw gyda fy ngŵr a'n tri o blant.

Roeddwn wrth fy modd i gael fy ethol yn Gadeirydd CCG, ac rwy'n ei hystyried yn fraint. Mae gan y gymdeithas gartrefi ledled Gwynedd yn darparu cartrefi ansawdd uchel a fforddiadwy i'r rhai mewn angen tai - rhywbeth rwy'n falch iawn ohono.

Graddiais yn ddiweddar fel myfyrwraig aeddfed gyda gradd yn y gyfraith o Brifysgol Bangor. Rwy'n awr yn astudio i ddod yn weithwraig gymdeithasol. Rwyf hefyd yn aelod o Banel Ymgynghori Tenantiaid Cymru a'r Grŵp Ymgynghori Rheoleiddiol Tai. Rwy'n cael profiad a hyfforddiant gwerthfawr fel Aelod Bwrdd CCG. Fel tenant ar y bwrdd, mae'n bwysig iawn y caiff lleisiau tenantiaid eu clywed o fewn CCG, a fy ngobaith yw y gallwn ddenu mwy o denantiaid i gymryd rhan ac ymgysylltu gyda ni.

Mae aelodau bwrdd CCG yn mynychu chwe chyfarfod llawn o'r bwrdd bob blwyddyn, yn ogystal â chyfarfodydd pwyllgor ar gyllid, archwilio, gweithrediadau ac adnoddau dynol. Yn yr un modd â chymdeithasau eraill yng Nghymru, mae llawer o heriau o'n blaenau nid yn lleiaf ar wedd mwy o ddiwygio lles. Mae CCG ar fin dechrau ar gam newydd cyffrous wrth i ni gyrraedd diwedd ein rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru £136m. Mae prosiectau allweddol yn cynnwys adeiladu cartrefi newydd a datblygu gwasanaethau

Keith Abdi

Tenant aelod bwrdd, Cymdeithas Tai Taf

Mae Keith Abdi, swyddog tai wedi ymddeol, yn denant aelod bwrdd.

Rwy'n denant i Gymdeithas Tai Taf ers 2011 ar ôl bod gyda'r cyngor am flynyddoedd lawer. Symudais gyda fy nheulu estynedig i gartref oedd newydd ei adeiladu yn Grangetown. Ar ôl tyfu lan yng Nghaerdydd, rwy'n adnabod yr ardaloedd lle mae Taf yn gweithio’n dda iawn. Cawn lawer o wybodaeth yn swyddfeydd Taf ac yn y gymuned am ddigwyddiadau a grwpiau a dechreuais fynd i rai ohonynt (Grwpiau Ymwybyddiaeth Anabledd a BME, y Gymdeithas Preswylwyr a Phanel Golygyddol y Cylchlythyr). Roedd hon yn ffordd wych i ddod i adnabod pobl, ac roedd pawb yn groesawgar iawn. Roedd pethau fel y grŵp 'Dweud eich Barn' a Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Taf yn ddiddorol iawn, yn arbennig gan fy mod wedi gweithio fel Swyddog Tai am flynyddoedd lawer cyn ymddeol.

Mae Taf yn cynnal Ysgol Haf bob blwyddyn ar gyfer unrhyw denant sydd â diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd. Mae hyn yn cynnwys holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau bod yn aelod bwrdd, fel dyletswyddau cyfreithiol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch, cyflogaeth ac yn y blaen. Mae hefyd yn cynnwys sut i ddehongli adroddiadau a pha fath o gwestiynau i'w gofyn, ac yn amlinellu'r hyn a wnaiff pob adran. Er enghraifft, mae'n rhaid i aelod bwrdd fod yn gwybod am y gwahaniaeth rhwng cyfalaf a refeniw, llif arian, sut y caiff datblygu ei ariannu a rheoli risg.

Rwy'n mynd i gyfarfodydd o'r bwrdd unwaith y mis, yn ogystal â dyddiau cwrdd i ffwrdd a grwpiau bach yn gweithio ar dasgau neilltuol. Rwy'n hoffi'r dyddiau strategaeth oherwydd eu bod yn rhoi cyfle da i ni siarad am y dyfodol a'r heriau pwysig sy'n ein hwynebu.

Nick Hoskins

Aelod Bwrdd, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Ymddeoliad yn dod â heriau newydd mewn tai cymdeithasol i Nick Hoskins.

Dychwelais i'r Canolbarth i ymddeol wyth mlynedd yn ôl, ond mewn dim o dro roeddwn yn colli adrenalin busnes ar ôl blynyddoedd o fod yn rheolwr. Newidiodd fy nghynlluniau pan welais hysbyseb ar gyfer aelodau Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Rwyf bob amser wedi ymroi'n llwyr i bopeth rwy'n ei wneud, ond dysgais yn fuan i ragori yn yr amgylchedd newydd oedd angen llwythi o angerdd. Mae bod yn aelod bwrdd yn gweddu orau i bobl, beth bynnag eu cefndir, sydd â'r gallu a'r dymuniad i sicrhau newid ystyrlon i'r rhai sy'n haeddu gwell. Yn y broses, gallant gyfrannu eu profiad eu hunain i ddod yn gyfaill beirniadol i'r rheolwyr a thenantiaid fel ei gilydd.

Yn ystod fy nghyfnod gyda Tai Canolbarth Cymru, bûm yn ffodus i fod yn rhan o fwrdd a aeth allan o'i ffordd i sicrhau fod galluoedd ei aelodau'n ffitio gyda'i gilydd fel jig-so. Gydag amrywiaeth o ddiddordebau, nid ydym bob amser yn cytuno ar bopeth ac rydym yn aml yn cael trafodaethau cadarn. Mae hyn yn rhan o'r broses ddemocrataidd sy'n ein galluogi ni, gyda'n staff, i redeg cymdeithas tai lwyddiannus. Ar ôl bod yn Gadeirydd am bedair blynedd sylweddolaf fod pob bwrdd yn gorff deinamig - mae'n rhaid i ni addasu’n barhaus i ateb anghenion ein marchnad leol ein hunain. Rydym hefyd o reidrwydd yn delio gyda materion ehangach newid economaidd, diwygio cymdeithasol, rheoleiddiad cynyddol a llywodraethiant. Rwy'n rhan o grŵp o wirfoddolwyr sydd yr un mor benderfynol a rhyngom mae gennym y gallu i sicrhau newid a gwireddu ein cydymdrechion i helpu gwella bywydau.

Nicola Evans

Cadaeirydd, Cartrefi Cymoedd Merthyr

Mae Nicola Evans wedi mwynhau profiad cyfoethog drwy ymuno â bwrdd.

Pan ymunais â bwrdd Cartrefi Cymoedd Merthyr, roedd hynny'n bennaf am resymau hunan-fudd! Fel swyddog polisi yn gweithio i gorff aelodaeth dim-er-elw yn cynrychioli cyrff yn gweithio gyda phobl fregus, roeddwn eisio camu allan o fy 'nhŵr ifori hurtio am bolisi' a chael gwell dealltwriaeth o sut caiff gwasanaethau eu darparu’n lleol mewn gwirionedd. Ym Merthyr Tudful y cefais fy magu, felly pan hysbysebodd Cartrefi Cymoedd Merthyr am aelod annibynnol o'r bwrdd, roedd yn ymddangos yn gyfle perffaith. Wnes i ddim llwyddo i gael lle ar y bwrdd ar y cynnig cyntaf - rhywbeth am ffafrio person oedd â phrofiad ariannol! Fodd bynnag, cefais fy nghyfethol i'r bwrdd - ac roedd hynny'n gyfle dysgu perffaith - gan ddod yn aelod annibynnol o'r bwrdd a maes o law yn Gadeirydd y bwrdd.

Rwy'n cael fy synnu o hyd gan y nifer o bobl nad ydynt erioed wedi ystyried ymuno â bwrdd gan ei fod wedi rhoi profiad dysgu mor gyfoethog i mi a fy helpu i ddatblygu fy ngyrfa. Mae dysgu i feddwl yn strategol a darparu craffu a herio effeithlon yn ddwy o blith y llawer o sgiliau a ddysgais ers dod yn aelod bwrdd, yn ogystal â'r wybodaeth gyffredinol y mae aelod bwrdd yn ei hennill o fod yn rhan o gorff sy'n darparu gwasanaeth. Mae'r sgil a'r profiad a ddatblygais drwy fod ar fwrdd wedi ychwanegu dimensiwn arall i fy nealltwriaeth o bolisi a'i weithredu'n ymarferol, ac mae gennyf agwedd fwy cadarn at fy ngwaith fel canlyniad. Mae'r profiad rheoli a gefais drwy fod yn Gadeirydd wedi fy ngalluogi i gymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa, yn ogystal â chynyddu fy hyder proffesiynol.

Gall natur ffurfiol bwrdd godi ofn ar rai anghyfarwydd ac rwy'n sicr y bydd llawer o bobl yn cyfaddef ei bod yn cymryd peth amser i ddeall pob sgwrs yn iawn a theimlo'n ddigon hyderus i wneud cyfraniad. Rwy'n lwcus tu hwnt i fod yn rhan o fwrdd croesawgar sy'n parchu ei gilydd a thîm staff sy'n rhoi llawer iawn o gefnogaeth ac anogaeth. Rwy'n gwybod y byddaf yn aelod o res o fyrddau am flynyddoedd eraill i ddod ac rwy'n bendant yn annog eraill i wneud yr un fath.

Jemma Bere

Tenant Aelod Bwrdd, Tai Wales & West

Rwy'n denant aelod bwrdd o Tai Wales & West ers 2014. I raddau helaeth roedd fy mhenderfyniad i ddod yn rhan o'r bwrdd yn ymwneud â fy mhrofiad personol fy hun gyda thai cymdeithasol a'r cymorth anhygoel a roddodd i fi a fy nheulu yn 2008.

Roeddwn eisiau medru rhoi rhywbeth yn ôl i'r sector felly credwn y byddai bod yn aelod o'r bwrdd yn gyfle delfrydol i wneud hyn. Mae bod yn rhan o'r bwrdd wedi bod yn werthfawr iawn drwy godi cwr y llen ar sut mae'r sefydliad yn gweithio ar ran tenantiaid a rhoi'r wybodaeth roeddwn ei hangen i ateb cwestiynau ac ymholiadau cwestiynau am y gymdeithas.

Bu'n rhaid dysgu llawer mewn cyfnod byr. Mae llawer i'w ddeall a llawer o benderfyniadau i'w gwneud ond bu'n brofiad difyr iawn a gwerth chweil drwyddi draw. Rwy'n mynd i gyfarfodydd bob 6-8 wythnos ac mae paratoi ar gyfer hynny'n golygu darllen llawer o bapurau yn yr wythnos cyn hynny. Un o'r heriau yw medru treulio a deall llawer o wybodaeth o gyllid i strategaeth i ddatblygu i ymgysylltu â'r gymuned, ond mae'n hollbwysig dadansoddi'r wybodaeth honno a gallu deall yr effaith yn lleol.

Cefais groeso mawr ar y bwrdd ac mae'r aelodau eraill a staff yn gwerthfawrogi fy nghwestiynau, ymholiadau a mewnbwn. Bu'r hyfforddiant a gefais yn wirioneddol werthfawr ac mae wedi rhoi llawer iawn mwy o hyder i fi mewn meysydd lle'r oeddwn yn teimlo mod i'n brin, ar gyfer fy rôl ar y bwrdd a hefyd y tu allan yn fy ngyrfa.

Julia Hughes

Aelod Bwrdd, Grŵp Cynefin

Ffeiriodd Julia fyd addysg am y maes tai pan ymunodd â Bwrdd Rheoli Grŵp Cynefin.

Ar ôl ymddeol yn gynnar, a finnau wedi gweithio'n llawn-amser yn y sector addysg am 31 mlynedd, roeddwn yn falch i gael gwahoddiad i wneud cais am swydd aelod anweithredol ar fwrdd newydd Grŵp Cynefin. Yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, ymunais â'r bwrdd ym mis Medi 2014.

Cefais groeso mawr gan aelodau eraill y bwrdd, y tîm arweinyddiaeth a staff y gymdeithas. Rhoddodd y rhaglen gynefino gynhwysfawr ar gyfer holl aelodau'r bwrdd newydd, oedd yn cynnwys teithiau o amgylch swyddfeydd, tai a phrosiectau a hefyd gwrdd â mwyafrif y staff, yn ogystal â'r cyflwyniadau a'r wybodaeth gefndir a gefais, gyflwyniad ardderchog i sector anghyfarwydd i mi a fy mharatoi ar gyfer fy rôl newydd fel aelod wedi'i gyfethol ar y bwrdd.

Rhoddodd hyn hyder i mi y bydd fy sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy yn werthfawr i'r sector tai cymdeithasol, ac y gallaf wneud cyfraniad da a gobeithio helpu i wneud gwahaniaeth go iawn.

Diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd?

Cofrestru