Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Gwybodaeth

Beth yw cymdeithas tai?

Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn darparu cartrefi a gwasanaethau cysylltiedig â thai i 10% o boblogaeth Cymru. Maent yn fusnesau cymdeithasol annibynnol dim-er-elw a sefydlwyd yn bennaf gyda chenhadaeth i ddarparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl mewn angen. Fodd bynnag, mae cymdeithasau tai yn darparu cymaint mwy na brics a morter yn unig. Maent yn buddsoddi mewn cymunedau ac yn newid bywydau. Mae llawer yn arbenigo mewn darparu gofal a chymorth i bobl hŷn a bregus, ac mae llawer yn rhedeg clybiau swyddi, cynlluniau prentisiaeth, mentrau cymdeithasol a chynlluniau i gynorthwyo tenantiaid i fynd ar-lein neu drin eu harian yn well. Cânt eu hystyried fel sefydliadau adfywio o fewn eu cymunedau lleol ac maent yn bartneriaid cyflenwi pwysig ar gyfer llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol.

Yn 2014, gwariodd cymdeithasau tai gyfanswm o £1bn yn yr economi, gyda 80% o'r gwariant hwnnw'n cael ei gadw yng Nghymru. Fe wnaethant hefyd wario £514m ar brosiectau adfywio cymunedol.

Mae cymdeithasau tai hefyd yn gyflogwyr pwysig yng Nghymru. Y llynedd roeddent yn cyflogi 8,400 o staff cyfwerth ag amser-llawn yn uniongyrchol. Am bob un person llawn-amser a gyflogir yn y sector, caiff un a hanner o swyddi eraill eu cefnogi yn economi Cymru.

Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yw corff aelodaeth cymdeithasau tai yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth ar waith y sector, gweler yma.

Diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd?

Cofrestru