Prosiect Grŵp CHC
English | Cymraeg

Dod yn aelod bwrdd

Pam dod yn aelod bwrdd?

Mae bron 550 o aelodau bwrdd gwirfoddol ar fyrddau cymdeithasau tai ar draws Cymru sydd â rôl strategol wrth osod cyfeiriad strategol eu sefydliad. Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i'ch cymuned a hybu eich rhagolygon datblygu personol a gyrfa? Os felly, mae Dewch ar y Bwrdd ar eich cyfer chi.

Fel aelod o fwrdd cymdeithas tai, disgwylid i chi fynychu cyfarfodydd bwrdd rheolaidd a hyfforddiant perthnasol i aelodau bwrdd.

Am wneud hynny, byddwch yn derbyn:

  • Profiad o sector deinamig a blaengar sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl
  • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu personol
  • Cyfleoedd rhwydweithiau gwych ac
  • Ad-dalu treuliau rhesymol


Mae cyfrifoldebau aelodau bwrdd yn cynnwys:
  • diffinio a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gwerthoedd ac amcanion strategol y sefydliad;
  • sicrhau systemau effeithlon ar gyfer gwerthuso gwaith y sefydliad, rheolaeth fewnol, rheoli risg a chyfathrebu ac ymgysylltu gyda defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid (yn cynnwys yng nghyswllt gosod cyfeiriad strategol);
  • sefydlu dulliau ar gyfer cyfathrebu a derbyn adborth gan randdeiliaid a chyfranddeiliaid y sefydliad;
  • monitro perfformiad a darpariaeth gwasanaethau'r sefydliad a chymryd camau gweithredu amserol i unioni pethau os oes angen;
  • systemau ar waith i sicrhau effeithlonrwydd llywodraethiant yn rheolaidd.


Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn darparu cefnogaeth amrywiol i aelodau bwrdd yn cynnwys llawlyfr aelodau bwrdd, hyfforddiant, cynadleddau a rhwydweithiau a chylchlythyrau rheolaidd i aelodau bwrdd.

Mae Cod Llywodraethiant CHC hefyd yn nodi'r safonau ac arferion y mae'n rhaid i fyrddau gydymffurfio â nhw.

Diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd?

Cofrestru